Списание за психология на изкуството
En
Начало
Несъзнателността на избора или влиянието на безгласния образ
Какво са емоциите?
ИДЕЕН ПРОЕКТ: ВТОРИ ФОРУМ МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ – СОФИЯ 2013 - ст. преподавател Валери Василев
THE IDEAS OF HANS PRINZHORN IN "ARTISTRY OF HE MENTALLY ILL"
Visual Facts Interpretation in Art Therapy Practice
Въвеждане на обучението по рисуване и неговото развитие до началото на XX век. - ст. преподавател Валери Василев
Размисли върху симетрията и повторението в художествения процес в арт-студиото - ст.преподавател Валери Василев
Рефлексията и нейната операционализация в изкуството
Институцията на неоавангарда, краят на изкуството и новите постпсихологически реторики
Психологически подходи в изкуствознанието
Редакционна колегия
Контакти

Редакционна колегия

ArtPsychology.net е академично списание, което има за цел да подпомага
изследванията, посветени на взаимовръзката между изкуството и психологията.
Списанието е създадено от историци на изкуството и психолози и е отворено за всеки, който иска да даде своя принос в интердисциплинарното поле на Психологията на изкуството.

Главен редактор

доц. д-р Петер Цанев
Преподавател по Психология на изкуството и Арттерапия в Националната художествена акедемия в София 

Членове на редакционната колегия 

доц. д-р Живка Бушева
Преподавател по Психология и Артмениджмънт в Националната художествена академия в София 

Румяна Панкова
Преподавател по Приложно-експериментална психология в Националната художествена акедемия в София 

д-р Николай Маринов
Хоноруван преподавател по Специализирана артметодика в Националната художествена акедемия в София

 

Контакти

София, ул. Шипка 1
Национална художествена академия
Катедра Изкуствознание
E-mail: artpsychology@artpsychology.net

 

Полезна информация

National Academy of Art, Sofia
http://www.nha-bg.org

International Digital Art Festival - Sofia
http://www.da-fest.bg

Texte zur Kunst
http://www.textezurkunst.de