Размисли върху симетрията и повторението в художествения процес в арт-студиото - ст.преподавател Валери Василев - 17.06.2014

17/06/2014

17.06.2014

      Художествените творби ни дават възможност да изразяваме впечатления, мисли и чувства и да ги подреждаме. Това означава, че всеки вид творчески процес е процес на реда. Симетрията и повторението са два елементарни принципа на подреждане, които действат много подредено и структурирано въз основа на тяхната яснота и закономерност. Тези два феномена са обвързани, като два етапа на един същ процес. Всяка форма на симетрия е специален начин на повторение.

       Симетрията е един дълбоко вкоренен принцип в природата. Симетрични форми се срещат на всякъде - при животните, растенията, кристалите, вирусите, та дори и в галактиката. Където има  определен ред, винаги има симетрия.Тя е често срещано явление в творенията на човека и е основен принцип на оформяне. Симетрията се противопоставя на Хаоса и безпорядъка и показва хармоничността, спокойствието, съвършенството и красотата, но тя може да бъде усетена и като нещо скучно и неподвижно.

       Феноменът на повторението ни съпровожда по време на целия ни живот чрез дишането, ударите на сърцето, смяна на деня с нощта и смяна на годишните времена. Тези редовни повторения са жизнено необходими и са решаващи за определяне на нашия ритъм на живот. Те са в основата на нашето ежедневие и поведение. Чрез повторението възниква ритъма, структурата и образеца. Повторението и възможността за повторение затвърждават повтореното и засилват значението му. Това което е повтаряемо, не може да бъде случайно. Нещо, което е било повторено веднъж, винаги може да бъде повторено, да се припомни и изживее отново. Тъй като не e възможно  едно непълно идентично повторение, възниква една взаимна връзка между промяната и повторението.

       Симетрията предизвиква едно ограничение на структурното многообразие на формите и явленията в природата и културата, което задължително води до повторения, които ни дават възможност да се ориентираме в света около себе си. Без симетрия и повторение, светът би бил хаотичен непредсказуем за хората. Те дават възможност за разпознаване на правилното, за планиране и справяне с нещата. Затова хората притежават забележителната способност да откриват симетрията, образеца и структурите, дори когато при тях има неправилни форми и изкривявания. „ .... Образецът, правилните форми, редът и структурите не са самоцел. Те дават опора, сигурност и ориентация. Редът е най-устойчивата база, въз основа на която живеем и действаме. Той е рамката на нашите мисли и действия.” ( Ернст 2010, стр.74 ). Поради това може да се допусне, че след художественото оформяне на дадена творба, симетрията и повторението изискват винаги съдържателност, ред, структура, сигурност, правилни форми, стабилност и ориентация. В моята научна работа проучих и анализирах подробно, различни случайни примери и моите собствени художествени разработки, за да установя кои мотиви и функции подлежат на симетрия и повторение.

         Времето е едно привидно напредване на настоящето от миналото към бъдещето. Това е непрекъснат процес, който може да се раздели на безкрайно много времеви интервали. Почти всички живи същества притежават вътрешен часовник, чрез който ориентират своя вътрешен ритъм, към външния ритъм на природата. Човекът си е изработил  логична система, по отношение на измерването и определянето на времето – календара. Той ни дава възможност да се ориентираме за смяна на дните, месеците и сезоните на годината. Празниците маркират най-важните и кулминационни моменти в рамките на една година. Картините,  които са свързани със сезоните, имат инспириращо въздействие.Те се повтарят циклично, дават ориентация и предлагат достоверна информация.В торбите се увековечават , както мислите и повтарящите се отново събития, така и времето свързано с тях.

       Творецът мотивира избора си, към непрекъснато търсене на  симетрия и повторения на различни мотиви, с липса на идеи. Независимо от разнообразието на  идеи, осезаемо от пръв поглед в работата на моите студенти. Чрез своята изобретателност те показват, че намирането на нова идея е провокативен и креативен процес. Понякога подхода им в работата  е свързан с поетапно изпълнение, оформя най-напред едната половина от рисунката, след което обмислят останалата част. Това затруднява творческия  процес много и води до пренасянето на еднакви елементи и създаване на огледално симетрично изображение. Обикновено това са случаите при които личността претърпява личностна промяна или се „оттегля”  от активното общуване.

       В тези случаи поддържането на социални контакти със студентите е важна част от интеракцията в ателието. Така стават по-ясни целите, задачите и темите в процеса на работа и се създава атмосфера на доверие и сигурност. Има различни примери за човешки взаимоотношения. Но при тях винаги има тенденция към симетричност и равновесие между даването и вземането. Ако няма такова равновесие в дадена връзка между хората, или го има само понякога, то рано или късно единият от двамата ще се почувства неудовлетворен. Симетрията служи за постигане на хармоничност в рамките на една връзка. Асоциалните хора, не са готови да дават реални оценки и респективно самооценки в своите връзки. Самонадценяването на човека отсреща води до собственото му принизяване и прави трудно осъществимо постигането на равновесие. Остава само стремежът към хармоничност : Ясно изразената огледална симетрия в картините на студенти с депресивност се дължи на концентрация на вниманието им към социалното поведение. Тя е израз, както на силното им желание и стремеж  към хармоничност във връзките и равностойност с човека отсреща, така и на вътрешната необходимост от сигурност и ориентация. Така в картините им, проличават горещото желание  да се подрежда и структурира. Това осигурява опора, ориентация и равновесие чрез творбите.

       Навиците, повторението и желанието за нещо трайно, възникват въз основа на потребността на човека от сигурност, достоверност и ориентация. Разпознаването на реда и повторението във външният свят, спомага за постигане на ред в психиката на човека. Тъй като нищо не е сигурно и предсказуемо в заобикалящата ни среда, то установените от нас повторения, ни дават възможност за подсигуряване и контрол. Те могат да доведат до неизменчивост и неподвижност, но също така могат да предложат една стабилна основа за развитие и промени. В един постоянно променящ се свят едно изображение може да съхрани трайно нещо мимолетно. Така и нарисуваната върху лист хартия роза запазва красотата и очарованието си,  които са преходни в природата.

 

              Извод

 

       Симетрията и повторението имат графично влияние и добавят към картините, специфичната си  виртуална геометрия. Те създават ред и придават, стегнатост на едно изображение. Появата им в художествените творби е с различна степен на честота.  В зависимост от състоянието на автора, те  могат да се отнесат до отделен елемент, от картината или до цялата картина. По честото им приложение, може да се дължи на потребността на човека от ред и структури или на умението му да структурира. Субективните чувства на несигурност, нестабилност и дисбаланс,  могат  да доведат до симетрични и повтарящи се изображения. Авторът често не осъзнава собствените си умения, за структурираност и подреждане. Те стават очевидни с помощта на картините  и дават възможност за разпознаване на собствените заложби.