En
Начало
Публикации
За списанието
Контакти

ИДЕЕН ПРОЕКТ: ВТОРИ ФОРУМ МАЛКИ ГРАФИЧНИ ФОРМИ – СОФИЯ 2013 - ст. преподавател Валери Василев - 02.02.2014

02/02/2014

Проектът е замислен така, че да постигне многостранен прочит на един, универсален, но  фрагментарно представен в културното ни пространство визуален феномен - малките графични форми. „Осветявайки” за пръв път така многостранно цял дял от съвременното изкуство, проектът  обогатява културния живот на София и хармонира с най-добрите европейски  и световни модели Специфичната и привидно консервативна територия на малките графични форми крие огромен диапазон от визуални и комуникационни кодове, видове, жанрове, стилове и техники. Към тях попадат всички графични миниатюри, екслибриса, илюстрацията, филателната графика, комикса, запазения знак, художествените проблеми на буквата и пр. Разпознаването им в културното пространство предполага синтез и примиряване на опозициите: изящно/приложно; елитарно/масово; духовно/комерсиално и предлага богати възможности за представяне и интегриране на разнородни културни продукти, включително и насърчаване на културни индустрия и на пазари на изкуства. Картината значително се обогатява, когато към представите за класическа графика се добавят съвременните дигитални технологии с техния неизчерпаем образователен потенциал. Не случайно, малките графични форми са притегателни за творческите дебюти на много млади български автори. Същевременно наличието на утвърдена българска школа, носеща авторитетни международни признания и контакти е предпоставка за приемственост и гаранция за съизмеримост с глобалните процеси. Проектът обединява енергията на тези тенденции, обобщава опита от провежданите в продължение на 20 години национални изложби „Графика – малък формат”, надгражда постигнатото в първия форум „Малки графични форми – София  2012” и предлага нов интердисциплинарен подход за диалог между творци и публика. 28–те мултижанрови събития/резултата от проекта, ситуирани в 7  софийски локации,  в продължение на 10 месеца, обединяват 7 (за сега) различни по характер институции и включват повече от 100 преки участника (2/3 от които млади и дебютиращи художници) от България, Балканите и Европа.

Проектът предлага комплексно разглеждане на малките графични форми, акцентирайки върху тяхното многообразие и комуникативност. Ангажирайки над 100 преки участника, обогатява културното съдържание на 5 столични галерии, 2 чужди институции (Институт Сервантес и Нишки графичен кръг), 2  библиотеки и 1 творческа база, стимулира диалога между тях и достъпа им до нови публики. Ориентиран към всички участници в културния процес (създатели/посредници/аудитория): - български и чуждестранни графици; - възпитаници и преподаватели от художествени учебни заведения; - теоретици и изследователи на изкуството; - галеристи, музейни експерти, колекционери; - културни оператори; - издателства и медии; - ширака публика, проектът пряко влияе върху разширяване на техните компетенции и конкурентноспособност.

Целите, които си поставя проекта са:

 • Създаване на  комплексен културен продукт с мултижанрови събития на европейско ниво;
 • Да развие устойчива мрежа от партньорства, утвърждавайки София като културно средище;
 • Да обогати компетенциите и интересите на творци, посредници и публики;
 • Да се превърне в актуална творческа платформа за създавене и разпространявете на изкуство, стимулирайки създаването на нови произведения, дебюти и дискусии;
 • Да насърчи пазара и творческите индустрии, свързани с малките графични форми

За тяхното изпълнение са предвидени следните групи дейности:

 1. Създаване на цялостна идейна концепция и план-график на събитията
 2. Формиране на екип, координиране, администриране, управление
 3. Реализиране на модул „Изкуство на българската книга в Столична библиотека” – 5 събития, представящи: екслибриси, илюстрации, издателства, утвърдени и млади автори
 4. Реализиране на модул „Международен обмен”: представяне на наградените екслибриси в конкурса „Марио Варгас Льоса в София/ 16 – 19 май 2013” в София и Мадрид; представяне на един от най-влиятелните автори на малки графични форми – Душан Калай, Словакия; българско участие в ІІ межд. биенале на малката графика-  Ниш, Сърбия
 5. Провеждане на образователна програма: творчески срещи; прожекция на документални филми;  лекции, демонстрации, уъркшоп и семинар за колекционери, издатели, медии и публика
 6. Реализиране на модул „Графика - малък формат”: конкурс за нови произведения  + панорама „Млади  български автори, носители на награди”
 7. Подготовка, реализиране и разпространение  на печатни и електронни материали
 8. Логистика, монтаж/демонтаж, осигуряване на средства за многократно експониране
 9. Връзки с обществеността и медиите, обратна връзка с автори и публика, мониторинг

Дейностите се осъществяват от екип, обединяващ утвърдени имена  на съвременната българска графика - с активни граждански, творчески и професионални позиции; с международни контакти и признания; с опит в управлението и участието на културни проекти, в т.ч. и международни

Валери Василев – ръководител на проекта, творчески секретар  на секция «Графика и илюстрация», преподавател в НХА - отговаря за кооперирането на проекта с дейността на организациите-партньори, комуникация с официални институции, реализирането на модул «Международен обмен»; Буян Филчев – член на ръководството на с. «Графика и илюстрация», професор в СУ «Св. Климент Охридски», отговаря за демонстрациите, водени от майсторите на българската графика; Емануела Ковач - член на ръководството на с. «Графика и илюстрация», докторант към катедра «Графика» на НХА, отговаря за конкурса за малки графични форми и за приобщаването на студентите от НХА  към дейностите на проекта; Майя Чолакова - член на ръководството на с. «Графика и илюстрация», преподавател в СУ «Св. Климент Охридски», отговаря за реализиранетона модул «Изкуство на българската книга» в Столична библиотека; Деннис Маринов – носител на наградата за млад автор от І. Форум «Малки графични форми – София 2012», собственик на галерия „Urban Culture In Queue”, отговаря за презентацията на млади автори, носители на награди от предходните години; Албена Спасова – координатор в СБХ, преподавател по артмениджмънт и реклама в НХА, отговаря за комуникационно-рекламните дейности, административното обслужване на проекта; Женя Желязкова - Вълчева - експерт-счетоводител в СБХ, отговаря за счетоводната обработка  на финансовите документи и изготвянето на финансовите отчети.

Резултатите от проекта отразяват неговата многостранност и мултижанровост и включват: 3-те  модула, изграждащи съдържанието  на проекта, включват  реализацията на следните 28 мултижанрови културни събития и продукта: 3 творчески срещи; 3 беседи  и лекции; 2 уъкшопа; 1 конкурс; 9 изложби; кинолектория  с 5 (за сега) специализирани документални филма; 2 мултимедийни презентации; дигитализиране на съдържанието на целия проект и създаването на 4 вида печатни материали  (брошури, покани, плакати, програми). Отвъд конкретните цифрови измерения са по-трайните резултати, свързани с осъвремененото и адекватно позициониране на изкуството в обществото; обогатения диалог с публиката; пълноценното взаимодействие с актуалните европески художествени процеси и не на последно място активирането на пазара на изкуствата.

Проектът е базиран върху идеята за максимална публичност и достъпност. Ситуиран е в 7  различни точки на София –  3 престижни столични галерии,  2 библиотеки (Столична и тази на СБХ), институт Сервантес и творческата база на СБХ, а за публиката е осигурен свободен (безплатен достъп). Във всяка от отделните локации се разпространяват рекламни материали за останалите и за проекта като цяло. Този подход многократно увеличава видимостта и разнообразява публиките. Продължителността от 10 месеца също е фактор, благоприятстващ обществения интерес. Със съществен принос за видимоста на проекта е предвидената  комуникационно-рекламната кампания, която включва както тясно специализирани форми за диалог с професионалната колегия (творчески ателиета, лекции), така и поредица от обазователни беседи за публиката и колекционерите. Предвидено е проектът в цялата му пълнота да присъства във виртуалното пространство, чрез сайта на СБХ /www.sbhart.com/, както и в електронните страници на партньорите, които също участват в популяризирането му.